【Call for Contribution】The design for “Xiao-Ji the Robot in ‘Robot Also Gets Tired’”

Xiao-Ji is a robot, and she is from Southeast Asia. In order to pursuit her happiness, she comes across the big ocean to work in Taiwan; however, due to lack of legal protections, she does not even enjoy the basic human rights to take day-off and take rest in this so-called “country that upholds human rights”!

There are 170,000 more women like Xiao-Ji in Taiwan society, though they are not robots but household service workers. Working around the clock without any break, even a robot also gets tired, let alone for a real person in flesh and blood.

For the Migrant Workers’ Rally 2009, we want to call for contributions for a symbolic icon, with “Xiao-Ji” the robot as the main character, to convey the notion: “Even a robot also gets tired.”

After consulting with migrant workers for opinions, we will select the most popular “Xiao-Ji” as the symbolic icon for the migrant rally this year.

No matter you are a friend of “Xiao-Ji” or “Xiao-Ji” in person, please come and join our ranks through your brush and creativity, fighting for the migrant rights!

Si Xiao-Ji ay isang robot na galing sa timog silangan. Tinawid niya ang malawak na karagatan papuntang Taiwan at nagtrabaho sa pag nanais na makamtan niya ang kaligayahan. Sa kakulangan ng legal na proteksiyon hindi man lang niya nakamtan ang karapatang na magkaroon ng araw na pahinga dito sa bansang na tinaguriang nagtataguyod ng mga karapatan ng mga tao.

Mayroong 170,000 na kababaihan dito sa Taiwan na katulad ni Xiao-Ji, pero hindi sila robot. Sila ay mga naninilbihan sa bahay. Kung ang robot ay napapagod sa maghapon at magdamag na pagtatrabaho, ano pa kaya ang tao na may dugo at laman ang di mapagod.

Para sa 2009 Rally ng mga Migrante, kami ay nanawagan na magpadala ng simbolo na maglalarawan sa pinakatanging panauhan na si “Xiao-Ji” na robot na may ganitong kahulugan “ Kahit ang robot ay napapagod.”

Pagkatapos isanguni sa mga migrante ang kanilang mga pananaw ay pipiliin ang pinaka makahulugan simbolo na larawan para sa rally ng taong ito,

Kaibigan ka man ni Xiao-Ji o ikaw man yon, maari lamang po lumahok kayo sa pakikipag laban ng karapatan ng mga migrante sa pamamagitan ng inyong pinsel (brush) at pagka malikhain.

 

★ Image of the icon: “Even a robot also gets tired”
★ Icon requirement: Simple lines similar to the MSN design
★ Deadline: October 31, 2009
★ Please send your contribution to [email protected] with your contact information.

Migrants’ Empowerment Network in Taiwan (MENT)
Taiwan International Workers’ Association (TIWA)
Tel ::02-2595-6858
E-mail:[email protected]
Contact Person:吳靜如 Jing-Ru Wu

%d 位部落客按了讚: